Close

14 oktobra, 2022

OSNOVNA DILEMA SVPS O NADALJNI PRIHODNOSTI SLUŽBE ZA TVD ZNOTRAJ SISTEMA KONCERNA SLOVENSKIH ŽELEZNIŠKIH DRUŽB

Spoštovane članice in člani Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije

V tokratnem zapisu se bom dotaknil trenutno najbolj pereče teme, ki se direktno  nanaša na področje, ki ga kot reprezentativni sindikat dejavnosti pokrivamo. Naslov, ki sem ga izbral ima za osnovni cilj odprt  razmislek  Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije o nadaljnji prihodnosti Službe za TVD, ter posledično razvoju tehnično-vozovne dejavnosti v okviru organizacijske sheme Slovenskih železnic. In zakaj je to temo sploh potrebno odpirati.

Na začetku tega dopisa bom najprej zapisal nekaj splošno znanih dejstev. Trg železniških storitev je vedno bolj odprt, na tirih JŽI  se pojavljajo novi prevozniki, ki imajo v svojih sistemih varnega upravljanja službo za TVD kot osnovno dejavnost. V okviru organizacijske sheme Slovenskih železnic je od samega formiranja holdinške oblike družbe določeno, da je Služba za TVD uvrščena v tako imenovano storitveno dejavnost, znotraj  družbe SŽ VIT d.o.o., ki v svoji strukturi združuje poleg TVD-ja še Vleko vlakov in vzdrževanje. Storitve TVD se priračunavajo domačim prevoznikom na podlagi sklenjenih SLA pogodb, kar samo po sebi ne-bi bilo nič posebnega. Z vstopom tujega strateškega partnerja v družbo SŽ Tovorni promet d.o.o. in njegovega lastniškega vpliva na politiko vodenja družbe se po nekaterih informacijah zadeve rahlo zapletajo.  Jasno je, da se bo njegov vpliv prej ali slej občutil tudi v obliki  najrazličnejših racionalizacij, ki bodo imela za rezultat zmanjševanje stroškov dela in s tem posledično večjega dobička. Nič novega, če se seveda to ne tiče nas, bi rekli. A ker ima po navadi vrag mlade takrat, ko ga najmanj pričakuješ je za pričakovati, da bo domači prevoznik tovornih storitev pod krinko, da je za to odgovoren tuji solastnik naredil nekaj, kar ni ravno dobro za tistega, ki prevozniku zagotavlja svoje storitve. Bodimo čisto odkriti in brez zadržkov povejmo, da se bodo morali v domačem prevozniku prešteti, ker se do sedaj še niso, za razliko od storitvenega ponudnika, ki je v sedmih letih prav zaradi tako imenovane racionalizacije svoj kader zmanjšal za 30%. Številke ne lažejo, trend zmanjševanja izvajalcev TVD storitev se konstantno zmanjšuje, nekaj podobnega se dogaja tudi v Vleki vlakov. Kaj to pomeni na terenu lahko povejo samo tisti, ki 24 ur na dan storitve opravljajo. Samo za informacijo lahko povem, da je  na določenih DM efektiva dela  presegla  evropsko povprečje, ki je tam nekje okoli 65% delovnega časa.  Po vsem zgoraj zapisanem bi bila prerazporeditev delavcev znotraj družb dobrodošla.  V Sindikatu vozovnih preglednikov Slovenije  pričakujemo, da bi se morebitni viški delavcev SŽ T.P. d.o.o. prerazporedili na način, da se določeno število OVKN T.P. d.o.o. ki imajo vstopne pogoje za DM vozovni preglednik ali strojevodja z dodatnim usposabljanjem prerazporedi v družbo SŽ VIT d.o.o. in ne način, da se znotraj prevoznika prav z tako imenovanim viškom formirajo nova TVD služba.   Prav v tem trenutku  kroži  informacija, da  naj bi za reševanje presežnih delavcev določeno število vlakovodij ( cca 50) usposobili za dela OVKN preglednik vagonov, ki bi najverjetneje opravljali dela in  naloge znotraj SŽ T.P. d.o.o. in ne v storitvenem centru SŽ VIT d.o.o.. Tak način reševanja problemov je za naš sindikat v celoti nesprejemljiv, saj smo ga že pred 10 leti uspešno ustavili. Tudi takrat so se delale bližnjice, pa jim ni uspelo.  Po mnenju SVPS bi vsakršna dodatna umestitev iste dejavnosti  po različnih temeljnih družbah HSŽ  ( če bi do tega sploh prišlo) pomenilo konec enoviti organizaciji, predvsem pa poslabšalo varnost železniškega prometa. To velja tudi za dejavnost Vleke vlakov, če bi jo delili med prevozniško in storitveno dejavnostjo. Tak korak razumemo kot rušenje nečesa, kar je bilo do sedaj dobro in  kar je prinašalo rezultate. V SVPS ne nasprotujemo z morebitno preobrazbo vlakovodij SŽ T.P. d.o.o  v  preglednike vagonov, če bodo le-ti pod okriljem Službe za TVD, ne glede na  končno uvrstitev dejavnosti v katero od družb koncerna ( trenutno je  Služba za TVD uvrščena v družbo  SŽ VIT d.o.o.  in opravlja storitvena dejavnost prevoznikom SŽ T.P. in SŽ P.P.) .

Druga ravno tako pomembna tema je prenova plačnega sistema.  Mogoče je v tem trenutku preuranjeno zapisati, da je zadeva usodno povezana z vsem zgoraj zapisanim  pa vendar, v SVPS  ne zaupamo nikomur, ki nima dobre namene. Preveč je slučajnosti, da ne-bi prepoznali še en napad na delovno mesto preglednik vagonov. Da bo lažje razumljivo, gremo lepo počasi, kot bi rekel moj prijatelj NVP Gorazd Krbavčič, da bodo ljudje razumeli, za kaj se bori naš sindikat.

Projekt  prenove plačnega sistema se počasi približuje točki, ko bo potrebno sprejeti končno odločitev ali je zadeva sprejemljiva za implementacijo ali ne. Še vedno se zbirajo podatki, kako narediti plačni sistem ustreznejši, kar pa bo za tako veliko število  interesnih skupin  zelo težko narediti. Potrebno je ovrednotiti vsa DM v skupini jih uvrstiti v primerno  referenčno  raven, zato bo proces najverjetneje trajal še kar nekaj časa. Sindikati SŽ so na način vrednotenja DM podali generalno pripombo, ki v začetnih  fazah v določenih primerih ni upošteval trenutnega stanja  temeljnih železniških poklicev. Pri dajanju pripomb smo bili najbolj aktivni prav v SVPS, ki se nismo strinjali z dodeljeno referenčno ravnjo poklica vozovni preglednik. V ta namen je bil narejen dopis, ki smo ga v prevedeni verziji posredovali izbrani družbi, ki novo vrednotenje DM pripravlja ( Korn Fery ). 

V obrazložitvi smo zapisali: »Da je bilo izhodišče za  vrednotenje delovnih mest po metodi Korn Fery narejeno na način zbiranja popisov delovnih procesov. Predstavniki socialnih partnerjev skupine, ki smo v 3. fazi  vrednotenja delovnih mest  v proces vključeni smo podali osnovno pripombo, da so popisi delovnih mest ponekod pomanjkljivi, ter da vodstveni delavci različnih ravni, ki so popise pripravljali  pri nekaterih specifikah   posameznih delovnih mest podali nezadostne obrazložitve, ki so služijo  kot vhodni podatki vrednotenja in ne odražajo dejanske zahtevnosti posameznih DM z vidika ocenjevalnih kriterijev metodologije KF (znanje in izkušnje, reševanje problemov, odgovornost in pogoji dela).

In če se osredotočimo na področje, ki ga kot Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije  pokrivamo lahko podamo prvo pripombo, da izpolnjevalci popisnih listov za mesto nadzornik vozovnega preglednika in vozovni preglednik v celoti niso sodelovali v procesu, popisni listi so bili v določeni fazi projekta brez vednosti direktnih popisovalcev oddani le s strani delodajalca. Takšen  način pridobivanja podatkov se nam zdi nekorekten, nas pa podaja z dvomom, da je zadeva s strani naročnika lahko v že v naprej dogovorjena.  Rezultat takega zbiranja vhodnih podatkov je v prvi vrsti  odstopanje  od sedanjega vrednotenja jedrnih poklicev v proizvodnji in OVKN, kjer se posledično  porušijo vsa razmerja med jedrnimi poklici OVKN. Druga pripomba se je nanašala na zahtevo pridobivanja podatkov  popisanih  procesov dela in primerjave z OBB, ki jo do danes nismo dobili, je pa ključna tako za OVKN TVD, kot za osebje Vleke.  V SVPS smo podprli zamisel, da se v sistemu koncerna SŽ naredi primerljivo vrednotenje DM, saj se zavedamo, da obstoječa praksa vrednotenj DM že nekaj časa ne zasleduje standardom železniškega trga dela na območju RS. Z vstopom večjega števila tujih in domačih prevoznikov se je povpraševanje po profilih delavcev OVKN SŽ VIT d.o.o. povečalo do te mere, da na terenu prihaja do odhodov OVKN TVD in Vleke v konkurenčne družbe. Razlog za odhode se skriva predvsem v  višjih osebnih dohodkih.  V tem pogledu je po našem mnenju za nadaljnji razvoj kadrovske politike SŽ in posledično vrednotenja DM po posameznih segmentih potrebno narediti strateško odločitev, da se takšna DM primerno ovrednotijo.  Poleg tega je potrebno narediti jasno razmejitev vrednotenja DM med OVKN TVD in OVKN družb domačega prevoznika ( SŽ T.P. d.o.o. in SŽ P.P. d.o.o) , saj le-teh tuja konkurenca v njihovem sistemu varnega upravljanja ne zaposluje.  Posledica takšnega vrednotenja DM bomo po morebitni implementaciji novega vrednotenja DM občutili  tisti trenutek, ko bo potrebno dopolniti manjkajoči kader. Bistvena razlika izvajanja delovnih procesov OVKN TVD in ostalih OVKN domačega prevoznika je prav naboru znanja in predvsem odgovornosti, zato se na bodoče razpise za delovna mesta VP  prav zaradi primerljivih osebnih dohodkov ne bo prijavil nihče, ker gre pri teh delovnih mestih v določenih primerih za bistveno razliko pri sami odgovornosti delovnega procesa. Delo OVKN TVD je v sistemu varnega upravljanja prevoznika  ključnega pomena pri zagotavljanju varnost železniškega prometa in se bistveno razlikuje od pomena dela ostalih OVKN-jev prevoznika, ki v večini primerov  sodelujejo kot pripravljavci vlakov, OVKN TVD pa njihovo delo po tehnološkem procesu dela nadzoruje in po potrebi ukrepa. In če se osredotočimo na pridobljene podatke, ki so predmet neformalnega sestanka dne, 12.05.2022 vidimo, da so bile od prvotnega točkovanja vhodnih parametrov narejena kar velika odstopanja, kar nedvoumno nakazuje, da je zadeva najverjetneje narejena po željah naročnika in ne po pridobljenih podatkih KF.

Pripravljavcu smo poslali predlog, da se poklic VP namesto iz 12. referenčne ravni uvrsti v 13 referenčno raven (strojevodje) bodočega vrednotenja DM na SŽ.

Potrebno je povedati, da vodstvo  Službe za TVD kljub nasprotovanju SVPS o načinu pridobitve vstopnih podatkov za vrednotenje DM in neprimerno uvrstitvijo poklica v neustrezno referenčno raven ni aktivno sodelovala  v samem vrednotenju  in da smo iskanje bolj pravičnega in po mednarodnih podatkih primerljivega  izhodišča za naš poklic iskali sami. Po določenem premisleku in najverjetneje preverbi podatkov pa je k projektu pristopil tudi delodajalec in pripravljavcu posredoval svoje pripombe, ki so bistveno bolj ugodne od izhodišča in ki dejansko pravilno uvrščajo tehnični poklic preglednika vagonov in NVP.  Povratnih informacij ali je pripravljavec  predloge stroke in sindikata upošteval do danes še nimamo.

Lep pozdrav

Zapisal: Robert Müllner